ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠫᠠᠭ ᠵᠦᠨ ᠡᠾᠢ ᠶᠢ 18 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ 2017-04-19 10:51

    4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠠᠭ ᠵᠦᠨ ᠡᠾᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 18 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠫᠠᠭ ᠵᠦᠨ ᠡᠾᠢ ᠴᠤ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠪᠯᠢᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬ • ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ
  • 《ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ 》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠺᠧᠲ᠋ᠷᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠧᠯ 5 ᠲᠤᠮᠤ ᠭ᠍ᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎᠎ᠠ
010070230030000000000000011120791120834826