ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠤᠤ ? 2017-06-22 11:24

    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ (ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠠᠮᠳᠠᠲᠤ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ) ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ (ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠩᠭ᠋ᠤᠧᠠ) ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ (ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ) ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ (ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦ᠋᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ) ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ (ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠯᠳᠠᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ ) ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠤ ?

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
  • ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
  • ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ
010070230030000000000000011100001121190989