ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠨᠡᠩ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ  ᠤᠤ ? 2017-09-18 10:22

    ᠲᠠ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠤᠬᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠩ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ? ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠢ ᠡᠬᠦᠷᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠳᠤᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
  • ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
010070230030000000000000011100001121680326