ᠲᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 《ᠬᠡᠲᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ》 ᠤᠤ ? 2017-11-30 16:33

    ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ 《ᠬᠡᠲᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ》ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠴᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ 《ᠬᠡᠲᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ》ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
010070230030000000000000011100001122037423