ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? 2017-12-14 14:53

    ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠊ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ!

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
010070230030000000000000011120701122110013