蒙古文网站Logo
ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠧᠲ

ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

2017-09-19 17:07

    ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ 《 ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠ ᠂ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯ ?

    ᠢᠷᠡᠬᠦ 20 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠲᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠹᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠲᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

    ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠸᠬᠠᠨᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ; ᠪᠤᠲᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠤᠯᠢᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠲᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠢᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠳ᠂ ᠢᠲᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠲᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠤᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃

    ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠲᠤᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠲᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠊ᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠰᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠲᠠ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠲᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

    ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠰᠢᠷᠪᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯ ? ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠢᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠦᠯᠦᠰᠤ ᠠᠪᠲᠠᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ 5 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠲᠠᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯ  ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

    ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬ • ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
  • ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
关闭
010070230030000000000000011120791121690035