《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》 ᠮᠢᠺᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠹᠢᠯᠢᠮ ( ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ)᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ 2018-01-06 15:50

    《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ》ᠬᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠤᠤ ? ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡᠴᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠠᠪᠲᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡᠴᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠬᠢᠲᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!

    

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬ • ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ 
  • ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
010070230030000000000000011120701122220106