《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ (ᠨᠢᠬᠡ)᠄《ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ》 2016-09-03 16:55

    《ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ》 ᠪᠤᠯ 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠦᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠲᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠴᠦᠮ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠢᠦᠢ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ 《 ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ
  • 《ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ 》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠺᠧᠲ᠋ᠷᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠧᠯ 5 ᠲᠤᠮᠤ ᠭ᠍ᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎᠎ᠠ
010070230030000000000000011100001119505967