《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ( ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ )᠄ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ 2016-11-12 18:04

    ᠲᠠ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤ᠋ᠤ ? ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ? 《ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠦᠳᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ》᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 《ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ !》 ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠭ᠍ᠱᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ 《ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠁ ᠡᠴᠡ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠲᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ ? ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠳᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠢ ?《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠬ》ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨᠤ ! 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ
  • 《ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ 》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠺᠧᠲ᠋ᠷᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠧᠯ 5 ᠲᠤᠮᠤ ᠭ᠍ᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎᠎ᠠ
010070230030000000000000011100001119899737