《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ( ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ)᠄ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ 2016-11-19 12:02

    ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ?᠂ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠮᠦᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠤᠩ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ - ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ
  • 《ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ 》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠺᠧᠲ᠋ᠷᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠧᠯ 5 ᠲᠤᠮᠤ ᠭ᠍ᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎᠎ᠠ
010070230030000000000000011100001119946239