《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ (ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ)᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ 2016-12-10 16:40

    ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠰᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ 《 ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠴᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠭ᠍ᠳᠡᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ  ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠣᠸᠠ ᠨᠧᠲ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ
  • 《ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ 》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠺᠧᠲ᠋ᠷᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠧᠯ 5 ᠲᠤᠮᠤ ᠭ᠍ᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎᠎ᠠ
010070230030000000000000011100001120093009