《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》᠎-- 《ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠄ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ 2017-05-15 11:15

    ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠤᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠᠤ ? ᠵᠧᠩ ᠾᠧ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ? ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ? ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭ᠍ᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ? ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ? ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ 《 ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ》 ᠪᠤᠯ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭ᠍ᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
  • ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
  • ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ
  • ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ
010070230030000000000000011120691120973804