《 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》 ᠮᠢᠺᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠹᠢᠯᠢᠮ (ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ)᠄ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ 2017-08-11 11:42

    ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ 3000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ 《ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ》᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯ 《 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ》᠃ ᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠬ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ? ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ 28 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ? ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠁ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》 ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ!

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
  • ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
  • ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ
010070230030000000000000011120691121468387