《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》 ᠮᠢᠺᠷᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠹᠢᠯᠢᠮ (ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ)᠄ ᠺᠦᠧᠠᠳ᠋ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ 2017-12-05 18:41

    ᠮᠠᠷᠺ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠺᠦᠧᠠᠳ᠋ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠨ ᠵᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷᠰᠢᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ? ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ? ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ? ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ? ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠷᠺ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ》 ᠡᠴᠡ ᠺᠦᠧᠠᠳ᠋ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ!

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
010070230030000000000000011120701122062249