ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠹᠢᠯᠢᠮ《ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ》 2017-01-28 11:52

    ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤ 《ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ》ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯ? ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢᠭᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯ ?

    ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠹᠢᠯᠢᠮ《ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ》 ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ 《ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

    ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯᠲᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠠᠢ᠃

    ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬ • ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • 《ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ 》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠰᠺᠧᠲ᠋ᠷᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠡᠴᠡ 16 ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳᠧᠯ 5 ᠲᠤᠮᠤ ᠭ᠍ᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎᠎ᠠ
  • ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠲᠡᠭᠢ 《ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ》
010070230030000000000000011120691120390348