ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ 2017-10-18 11:13

    ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ   ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ( ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 243 ᠬᠦᠮᠦᠨ )

    ( ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠ )

    ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠤᠧᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠤᠧᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠢᠦᠶ ᠭᠤᠧᠠᠩ ᠵᠧᠦ᠂ ᠢᠦᠢ ᠵᠦᠩ ᠹᠦ᠋᠂ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠮᠠ ᠺᠠᠢ᠂ ᠮᠠ ᠪᠢᠶᠤᠤ ( ᠵᠤᠧᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ ᠮᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠷᠦᠢ᠂ ᠮᠠ ᠭᠦᠧᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ ( ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ ᠮᠠ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠ ( ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ )᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠸᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠫᠦ᠋᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠸᠸᠢ ( ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠢᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠸᠸᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠮᠢᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᡁᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠤ ᠨᠢᠩ᠂ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠧᠧ ᠱᠧᠩ᠂ᠸᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠢ᠂ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠱᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠷᠦᠢ᠂ᠸᠠᠩ ᠮᠧᠩ ᠸᠸᠢ᠂ᡁᠢ ᠱᠦ ᠫᠢᠩ᠂ ᠶᠢᠦ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠴᠸ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ᠹᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ᠶᠢᠨ ᠸᠸᠢ ᠮᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ( ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ( ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ ᠠᠶᠢᠯᠢᠭ᠍ᠧᠩ • ᠢᠮᠢᠩᠪᠠᠬᠠᠢ ( ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ᠱᠢ ᠲᠠᠢ ᠫᠧᠩ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢᠨ ( ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ ᠯᠦ ᠵᠠᠨ ᠭᠦᠩ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠯᠢ᠂ᠪᠠᠢ ᠴᠦᠨ ᠯᠢ ( ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ) ᠂ᠲᠦᠩ ᠶᠦᠨ ᠹᠧᠢ᠂ᠵᠢᠢ ᠪᠢᠩ ᠰᠢᠤᠧᠠᠨ᠂ᠪᠢ ᠵᠢᠩ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ᠂ᠴᠢᠤᠢ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ᠂ᠵᠦ ᠱᠧᠩ ᠯᠢᠩ᠂ᠵᠦ ᠷᠦᠩ ᠵᠢᠢ᠂ᠷᠧᠨ ᠬᠤᠩ ᠪᠢᠨ᠂ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠫᠤᠩᠰᠤᠭ( ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ )᠂ ᠯᠢᠦ ᠯᠧᠢ᠂ ᠯᠢᠦ ᠡᠾᠧ᠂ ᠯᠢᠦ ᠱᠢ ᠢᠦᠢ᠂ᠯᠢᠦ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ( ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ )ᠯᠢᠦ ᠴᠢ ᠪᠤᠤ᠂ ᠯᠢᠦ ᠭᠦᠸᠧ ᡁᠢ᠂ ᠯᠢᠦ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠢ᠂ ᠯᠢᠦ ᠼᠢ ᠭᠦᠢ᠂ ᠴᠢᠵᠠᠯᠠ (ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ)᠂ ᠶᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠵᠢᠢ ( ᠯᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ)᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠽᠧ ᠮᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠴᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠰᠦᠨ ᡁᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠰᠦᠨ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩ᠂ ᠰᠦᠨ ᠴᠦᠨ ᠯᠠᠨ ( ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ )᠂ ᠰᠦ ᠬᠤᠢ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ)᠂ ᠰᠦ ᠢ ᠷᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ)᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠨ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠤᠤ᠂ ᠯᠢ ᠢ᠂ ᠯᠢ ᠸᠧᠢ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢ᠂ ᠯᠢ ᠪᠢᠨ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠯᠢ ᠫᠧᠩ᠂ ᠯᠢ ᠭᠠᠨ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ᠂ ᠯᠢ ᠢᠤᠢ ᠹᠦ᠋᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ᠂ ᠯᠢ ᠺᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠯᠢ ᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠽᠥᠸᠧ ᠴᠧᠩ᠂ ᠯᠢ ᠱᠠᠩ ᠹᠦ᠋᠂ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠭᠥᠸᠧ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ᠂ ᠯᠢ ᠬᠠᠢ ᠹᠧᠩ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ ᠵᠦᠩ᠂ ᠯᠢ ᡁᠢ ᠶᠦᠩ᠂ ᠯᠢ ᠷᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠨ᠂ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠤᠤ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ ( ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ)᠂ ᠶᠠᠩ ᠴᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠩ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᡂᠢ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠦ᠋᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋᠂ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠦ᠋ ᠪᠠᠩ ᠭᠥᠸᠧ᠂ ᠦ᠋ ᠱᠧ ᠵᠸᠤ᠂ ᠦ᠋ ᠶᠢᠩ ᠵᠢᠶᠧ᠂ ᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠧ ᠮᠢᠩ᠂ ᠦ᠋ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠧᠩ᠂ ᠦ᠋ ᠱᠧᠩ ᠯᠢ᠂ ᠴᠢᠤ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠾᠧ ᠫᠢᠩ᠂ ᠾᠧ ᠯᠢ ᠹᠧᠩ᠂ ᠾᠧ ᠢ ᠲᠢᠩ᠂ ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠤ ᠹᠧᠨ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠶᠢᠩ ᠶᠦᠩ᠂ ᠯᠧᠩ ᠷᠦᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠴᠢᠩ᠂ ᠱᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠢ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠱᠧᠨ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠦᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠩ᠂ ᠰᠦᠩ ᠳ᠋ᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠩ ᠫᠢᠩ᠂ ᠰᠦᠩ ᠲᠤᠤ᠂ ᠰᠦᠩ ᠰᠢᠤ ᠶᠠᠨ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠰᠦᠩ ᠢᠤᠢ ᠱᠦᠢ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠰᠦᠩ ᠫᠦ᠋ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠫᠢᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠮᠤᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠦ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠱᠧᠩ ᠮᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠸᠧᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠢ ᠨᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠾᠧᠩ ᠵᠧᠨ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠢᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠢ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠵᠠᠩ ᠷᠦᠢ ᠮᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠯᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠹᠦ᠋᠂ ᠴᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠴᠧᠨ ᠰᠢᠤᠢ (ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)᠂ ᠴᠧᠨ ᠰᠢ᠂ ᠴᠧᠨ ᠦ᠋ (ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ)᠂ ᠴᠧᠨ ᠯᠸᠢ᠂ ᠴᠧᠨ ᠬᠤᠤ᠂ ᠴᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠴᠢᠩ᠂ ᠴᠧᠨ ᠰᠧ ᠴᠢᠩ᠂ ᠴᠧᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠸᠧ᠂ ᠴᠧᠨ ᠪᠤᠤ ᠱᠧᠩ᠂ ᠴᠧᠨ ᠮᠢᠨ ᠡᠯ᠂ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠸᠧᠢ᠂ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠭ᠍ᠧᠦ ᠵᠦᠩ ᠸᠧᠨ᠂ ᠹᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠯᠦᠩ᠂ ᠹᠠᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠧ᠂ ᠢ ᠬᠤᠢ ᠮᠠᠨ᠂ ᠯᠥᠸᠧ ᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠯᠦᠩ᠂ ᠵᠸᠤ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠸᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠵᠸᠤ ᠮᠦ ᠪᠢᠩ᠂ ᠵᠧᠩ ᠸᠧᠢ ᠫᠢᠩ᠂ ᠵᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠦᠩ᠂ ᠮᠧᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦ᠂ ᠮᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠹᠧᠩ᠂ ᠵᠤᠤ ᠯᠧ ᠵᠢᠢ᠂ ᠵᠤᠤ ᠺᠧ ᠱᠢ᠂ ᠵᠤᠦ ᠺᠧ ᡁᠢ᠂ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠩ ᠪᠦᠸᠧ (ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ)᠂ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠩ ᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠤ ᠫᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠤ ᠫᠧᠩ᠂ ᠬᠤ ᠽᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ (ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ)᠂ ᠬᠤ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠢ (ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ)᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠂ ᠰᠢᠨ ᠴᠦᠨ ᠶᠢᠩ (ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ)᠂ ᠡᡁᠸᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠢᠤᠢ ᠵᠧᠩ ᠱᠧᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠢᠩ᠂ ᠯᠸᠤ ᠴᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᡁᠧ ᠬᠦᠸᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠯᠦᠸᠧ ᠬᠤᠢ ᠨᠢᠩ᠂ ᠴᠢᠨ ᠱᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠦ ᠬᠤᠩ᠂ ᠨᠢᠶᠧ ᠸᠧᠢ ᠬᠦᠸᠧ᠂ ᠨᠢᠶᠧ ᠴᠧᠨ ᠰᠢ᠂ ᠯᠢ ᠵᠠᠨ ᠱᠦ᠂ ᠵᠢᠶᠠ ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠢᠶᠧ ᠨᠢᠩ (ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ)᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠫᠢᠩ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠯᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠤᠢ ᠯᠧ ᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠩ ᠯᠦᠩ᠂ ᠭᠤᠤ ᠬᠤᠩ ᠸᠧᠢ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠱᠧᠩ ᠺᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠮᠢᠩ ᠢ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠱᠦ ᠴᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠮᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠸᠤ ᠬᠤᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠺᠦᠨ ᠮᠢᠩ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠼᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠸᠧ᠂ ᠼᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠩ᠂ ᠱᠧᠩ ᠪᠢᠨ᠂ ᠱᠦᠺᠧᠷᠧᠲ·ᠽᠠᠺᠧᠷ (ᠤᠢᠢᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ)᠂ ᠴᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠡᠸ᠋ ᠵᠢᠩ ᠫᠢᠩ᠂ ᠯᠦ ᠰᠢᠨ ᠱᠧ᠂ ᠫᠧᠩ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠴᠤᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠨ ᠵᠧᠩ᠂ ᠬᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠹᠦ᠋᠂ ᠵᠢᠩ ᠬᠠᠢ ᠫᠧᠩ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠵᠧᠩ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠵᠢᠶᠤᠤ ᠷᠦᠸᠧ ᠢᠤᠢ᠂ ᠱᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠽᠧᠩ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠩ᠂ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠪᠤᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠧ ᠹᠦ᠋ ᠵᠠᠨ᠂ ᠯᠸᠤ ᠵᠢᠢ ᠸᠧᠢ᠂ ᠴᠢᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠫᠢᠩ (ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ)᠂ ᠯᠸᠢ ᠹᠠᠨ ᠫᠸᠢ᠂ ᠼᠠᠢ ᠴᠢ᠂ ᠼᠠᠢ ᠮᠢᠩ ᠵᠤᠤ᠂ ᠯᠦᠸᠧ ᠱᠦ ᠭᠠᠩ᠂ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠯᠢ᠂ ᠯᠢ ᠡᡁᠦ᠋ᠸᠧ ᠬᠤᠢ᠂ ᠫᠠᠨ ᠯᠢ ᠭᠠᠩ᠂ ᠮᠦ ᠬᠤᠩ᠂ ᠸᠧᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠸᠧᠢ ᠹᠧᠩ ᠡᡁᠧ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬ • ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ

ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

  • ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ
  • 26 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
  • 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ
  • ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ
010070230030000000000000011120791121820707