ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ

  • ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ
  • ᠪᠦ᠋ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠯᠢᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠰᠬᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠭᠪᠡ
  • ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
  • ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ
  • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ《ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷᠠ》ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
  • ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠬᠣ᠋ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 95.8 ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠣᠢ
  • ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ 2022 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠢᠯᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ
  • ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠷᠡ ᠬ᠍ᠬᠢᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ᠄ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ
ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠲᠡᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠶᠢᠳ᠋ᠦ᠋ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠬᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ